Category Archives: ทฤษฏีโยคะ

ท่าโยคะบำบัดโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 5

June

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ-Journal ศาตร์ของโยคะบำบัด-Yoga Healing Retreat ท่าโยคะบำบัดโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 2

12

ท่าโยคะบำบัดโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

                                       

The Koshas  คือ  มิติของการดำรงคงอยู่ของมนุษย์ ในทางโยคะมีมุมมองว่า ในร่างกายพลังงานและจิตใจมีความซับซ้อนจึงได้แบ่งออกเป็น 5 มิติซึ่งคือดังนี้