Category Archives: จุดประสงค์ของการต่อตั้ง มูลนิธิ ธัมม พุทธะ

จุดประสงค์ของการต่อตั้ง มูลนิธิ ธัมม พุทธะ

    11025963_820764694625504_2343397447358582116_n

เนื่องด้วยกระผมเป็นคนที่ชอบศึกษา เรียนรู้ มาตั้งแต่เด็ก พร้อมทั้งได้สนับสนุน และส่งเสริมในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กที่ด้อยโอกาส ในโครงการ ความรู้คู่คุณธรรม และมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม และ สาธารณะกุศลพร้อมสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลา 30 ปี จึงมีความประสงค์เปิดเป็น มูลนิธิ ธัมม พุทธะ ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้คือ
1.มอบทุนการศึกษาเด็กที่ด้อยโอกาส และสอนให้เด็กตระหนักในบุญคุณของ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณ ทั้งสำเนียกในคำว่า การให้ อภัย การขอโทษ และ
การขอบคุณ กับผู้มีพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งตัวเราเองด้วย ในโครงการ ความรู้คู่คุณธรรม
2.เพื่อช่วยเหลือ และแนะนำในเรื่องของสุขภาพทางกาย ทั้งเรื่องของจิตใจในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในโครงการ แพทย์ทางเลือก เช่นสมาธิบำบัด โยคะบำบัด และรวมถึงการกิน การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพื่อขจัดความทุกข์ในเรื่องของกายและจิตใจ
3.เพื่อช่วยเหลือสังคม และศาสนาตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม

กระผมขอ ขอบคุณ คุณแพททริค วิลเลี่ยม ลาร์เจนท์, คุณอภิรดี หาญสุวณิช พร้อมทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และสหายธัมม์ ทุกท่านที่ร่วมเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิ ธัมม พุทธะ ในครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิ ธัมม พุทธะ จะเป็นประโยชน์ แก่สังคม และสาธาณะประโยชน์ให้กับสังคมโลกต่อไปในอนาคต

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(ว่าที่ ร.ต. ทรงเดช มโนจินดา )