Category Archives: ชุดไหว้พระจันทร์(Chandranamaska)

Chandranamaskara

   
1

5

 4  5 6

2

3  5

ชุดท่าไหว้พระจันทร์

ชุดท่าไหว้พระจันทร์เป็นท่าชุดต่อเนื่องในหนึ่งรอบมีหลายท่าอาสนะต่อกันประมาณ 20 ท่า ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ฝึกรู้สึกสงบและผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือด ถ้าผู้ฝึกสามารถเลือกเวลาได้ควรฝึกท่าชุดนี้ช่วงเย็นและจะได้ผลมากเมื่อฝึกในวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งกินเวลาประมาณ 3 วัน ในทุกๆ หนึ่งรอบ ของวงจรพระจันทร์ประมาณ 14.77 วัน สำหรับจำนวนครั้งในการไหว้พระจันทร์เริ่มตั้งแต่ 1 – 5 รอบขึ้นไปแล้วแต่ผู้ฝึกแต่โดยทั่วไปถ้าฝึกอาสนะชุดอื่นๆ ผสมด้วยสามารถใช้ชุดท่าไหว้พระจันทร์เป็นการเริ่มต้นเพื่อวอร์มอัพร่างกายให้อุ่นเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นท่าชุดอื่นๆ