Category Archives: Maya Koshas

                                       

The Koshas  คือ  มิติของการดำรงคงอยู่ของมนุษย์ ในทางโยคะมีมุมมองว่า ในร่างกายพลังงานและจิตใจมีความซับซ้อนจึงได้แบ่งออกเป็น 5 มิติซึ่งคือดังนี้