Category Archives: Ashtanga (8 limbs)

องค์แปดของโยคะ (Eight Limbs)

“อัษฎางคโยคะ” (Astanga yoga) ซึ่งหมายถึง “บันได 8 ขั้นสู่องค์สมาธิ” เพื่อไปสู่สภาวะสูงสุดของจิตวิญญาณ หรือ “โมกษะ (นิพพาน)” องค์แปดหรือบันไดแปดขั้นมีอะไรบ้าง

 

องค์ที่ 1 : ยมะ (yama) คือ หลักการปฏิบัติตัวต่อสังคม

๑. อหิงสา (ahimsa) แปลว่า การปราศจากความรุนแรง โหดร้าย ทั้งกาย วาจา และใจ รวมทั้งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยการควบคุม การกระทำ คำพูด และความคิด

๒. สัตยะ (satya) แปลว่า ความซื่อสัตย์ เป็นการพูดแต่ความจริง เทียบได้กับการละเว้นจากการพูดเท็จ

๓. อัสเตยะ (asteya) แปลว่า การละเว้นจากการลักขโมย

๔. พรหมจรรย์ (brahmacarya) แปลว่า การสร้าง ความเข้าใจต่อความจริง และความอดกลั้นต่อเรื่องทางเพศ

๕. อปริครหะ (aparigraha) แปลว่า การไม่ฉกฉวยโอกาส การไม่บริโภคเกินความจำเป็น หรือ การไม่โลภ